Organy Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Każdy członek Spółdzielni ma prawo w nim uczestniczyć. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego oraz w innych przypadkach określonych w Statucie.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej                               –        Kazimierz Łepek
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej            –        Henryka Górska
Sekretarz Rady Nadzorczej                                         –        Paweł Tamas
Członek Rady Nadzorczej                                            –        Urszula Karlikowska
Członek Rady Nadzorczej                                            –        Tamara Koszykowska
Członek Rady Nadzorczej                                            –        Ewa Meszyńska-Bobicz

ZARZĄD

Prezes Zarządu                                                            –         mgr Michał Malanowski
Zastępca Prezesa Zarządu                                           –         mgr inż. Agnieszka Dylik